میلگرد ساده

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
آهن
کارخانه
26000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500
40
بندل
آهن
کارخانه
26000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500
45
بندل
آهن
کارخانه
26000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500
50
بندل
آهن
کارخانه
26000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500
55
بندل
آهن
کارخانه
26000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500
60
بندل
آهن
کارخانه
26000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500
70
بندل
آهن
کارخانه
26000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500
75
بندل
آهن
کارخانه
26000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500
80
بندل
آهن
کارخانه
26000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500
90
بندل
آهن
کارخانه
26000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,500

میلگرد CK45

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100
40
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100
45
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100
50
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100
55
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100
60
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100
70
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100
75
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100
80
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100
90
بندل
1.1191
کارخانه
28000 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,100

میلگرد Mo40

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300
40
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300
45
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300
50
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300
55
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300
60
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300
70
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300
75
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300
80
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300
90
بندل
1.7225
کارخانه
33000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان30,300

میلگرد 70Cr2

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
40
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
45
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
50
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
55
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
60
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
70
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
75
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
80
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
90
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان23,400
4.5/5 - (4 امتیاز)