میلگرد ساده

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,200
40
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,200
45
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,300
50
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,200
55
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,300
60
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,200
70
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,200
75
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,200
80
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,200
90
بندل
آهن
کارخانه
28900 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان40,200

میلگرد CK45

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
1.1191
کارخانه
30700تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200
40
بندل
1.1191
کارخانه
30700تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200
45
بندل
1.1191
کارخانه
30700تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200
50
بندل
1.1191
کارخانه
30700تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200
55
بندل
1.1191
کارخانه
30700تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200
60
بندل
1.1191
کارخانه
30700تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200
70
بندل
1.1191
کارخانه
30700تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200
75
بندل
1.1191
کارخانه
30700تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200
80
بندل
1.1191
کارخانه
30700 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200
90
بندل
1.1191
کارخانه
30700تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,200

میلگرد Mo40

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
1.7225
کارخانه
35500تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800
40
بندل
1.7225
کارخانه
36000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800
45
بندل
1.7225
کارخانه
36000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800
50
بندل
1.7225
کارخانه
36000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800
55
بندل
1.7225
کارخانه
36000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800
60
بندل
1.7225
کارخانه
36000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800
70
بندل
1.7225
کارخانه
36000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800
75
بندل
1.7225
کارخانه
36000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800
80
بندل
1.7225
کارخانه
36000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800
90
بندل
1.7225
کارخانه
36000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان56,800

میلگرد 70Cr2

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
40
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
45
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
50
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
55
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
60
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
70
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
75
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
80
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
90
بندل
1.2007
کارخانه
تماس گرفته شود
با احتساب ارزش افزوده
تومان43,800
4.5/5 - (4 امتیاز)