میلگرد ساده

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان19,500
40
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان19,200
45
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان19,200
50
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان19,200
55
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان19,200
60
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,100
70
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان19,500
75
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان19,400
80
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان19,400
90
بندل
آهن
کارخانه
18000تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان19,200

میلگرد CK45

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,600
40
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,600
45
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,600
50
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,600
55
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,600
60
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,000
70
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,000
75
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,000
80
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,600
90
بندل
1.1191
کارخانه
18,800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,600

میلگرد Mo40

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان27,100
40
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان27,100
45
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان27,100
50
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان27,100
55
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان27,100
60
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان27,100
70
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان27,600
75
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان27,100
80
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان28,400
90
بندل
1.7225
کارخانه
23,500 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان27,100

میلگرد 70Cr2

سایز
استاندارد
نمایش 1 – 10 از 10 نتیجه نمایش تمام 10 مورد فقط یک مورد وجود دارد No results found
نام کالا
سایز
آنالیز
محل بارگیری
قیمت درب کارخانه
قیمت صادراتی
35
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,300
40
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,900
45
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,900
50
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,300
55
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,900
60
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,900
70
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,300
75
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,900
80
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان20,900
90
بندل
1.2007
کارخانه
18800 تومان
با احتساب ارزش افزوده
تومان21,900
5/5 - (3 امتیاز)